o סיור בדגש תקשורת בעולם החי

o סיור בדגש ציפורים ונדידה (בעונות הנדידה)

o סיור בדגש המים ומקורות הירדן

 

o סיור בנושא המגוון הביולוגי

o סיור בנושא השפעת האדם על החברה והסביבה בעמק החולה

 

סיור בדגש תקופת המקרא – התיישבות שבטי ישראל

סיור בדגש "עולם מעשי ידי אדם"

סיור בדגש קשרי קיום בעולם החי